Statut fundacji

5 stycznia 2017

tekst jednolity z dnia 5.11.2018r.

 1. Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja (zwana dalej „Fundacją”) została ustanowiona przez Yellow Bahama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elsterskiej 6/8A, reprezentowaną przez Mariusza Świątka – Prezesa Zarządu (zwaną dalej „Fundatorem”).
 2. Fundacja została ustanowiona w dniu 9 grudnia 2016 roku w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ewą Szmagalską prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ul. Zakopiańskiej 41 w Warszawie, za numerem Repertorium 3848/2016.
 3. Fundacja będzie prowadzona pod nazwą: Fundacja Góra Spokoju.

§2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jedn. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Fundacji jest Inowłódz.

§3

 1. Fundacja jest instytucją otoczenia biznesu, działającą na rzecz innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju, w szczególności Gminy Inowłódz i województwa łódzkiego.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadami otwartości, jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu a także spójności podejmowanych działań z celami.
 4. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do wszelkich spółek lub fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 7. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą.
 8. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizacji celów jej działania.
 9. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z nazwą Fundacji.
 10. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. spraw gospodarki.

 

Rozdział II: Cele, środki i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest:

 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności;
 2. Działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności Gminy Inowłódz i Województwa Łódzkiego;
 3. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych, pokrzywdzonych, grup defaworyzowanych;
 4. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. Działalność na rzecz rozwoju samozatrudnienia i aktywizacji zawodowej w Gminie Inowłódz i Województwie Łódzkim;
 6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 7. Działalność naukowa, oświatowa, wychowawcza;
 8. Działalność na rzecz tolerancji i międzykulturowego zrozumienia;
 9. Działalność na rzecz ochrony środowiska i promocji zdrowego stylu życia;
 10. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie lub udział w finansowaniu lub współfinansowaniu programów, kampanii, akcji informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, które są zgodne z celami jej działania,
 • organizowanie lub udział w konferencjach, sympozjach, imprezach zgodnych z celami działania Fundacji,
 • finansowanie lub współfinansowanie kosztów organizacji i realizacji działań zgodnych z celami Fundacji,
 • współpracę z organami administracji rządowej lub samorządowej, przedsiębiorcami lub organizacjami przedsiębiorców, obywatelami lub organizacjami pozarządowymi, w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • organizowanie, prowadzenie lub wspieranie badań lub analiz w zakresie związanym z celami Fundacji,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji,
 • wzmacnianie pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym,
 • udzielenie pomocy w procesach planowania, przygotowania, realizacji i końcowego rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomoc w pozyskiwaniu finansowania nowych przedsiębiorstw w początkowej fazie ich rozwoju,
 • promowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych,
 • aktywizację rynku inwestorów prywatnych, tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności na terenie Gminy Inowłódz i województwa łódzkiego,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
 • udzielanie pomocy, a także koordynowanie wzajemnej pomocy wśród przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • tworzenie stron internetowych, aplikacji, portali internetowych, publikacji, raportów na tematy związane z celami Fundacji,
 • organizowanie targów, wystaw, ekspozycji, festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Fundacji,
 • prowadzenie działań marketingowych na rzecz promocji Fundacji lub podejmowanych przez nią działań.

§7

 1. Dla osiągania celów, o których mowa w §5, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami lub osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji lub osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Do osiągnięcia celów, o których mowa w §5, Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych lub prawnych, z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami lub osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji lub osób, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.

§8

 1. Fundacja dla realizacji celów statutowych może tworzyć oddziały, zakłady, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Oddziały, zakłady, biura, filie oraz przedstawicielstwa są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Zakres działania jednostki organizacyjnej określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Fundacji.
 4. Oddziały mogą prowadzić wszystkie formy działalności przewidziane dla Fundacji.

 

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 2.000 zł (słownie:
  dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • subwencji osób trzecich,
  • dotacji, subwencji, wsparcia z funduszy strukturalnych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji,
  • dochodów z działalności gospodarczej,
  • dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach,
  • odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat.

§10

 1. Gospodarka finansowa oraz ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest według przepisów prawa polskiego właściwych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminach wewnętrznych Fundacji,
  które w szczególności określają zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystywania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§11

 1. Rada Fundacji może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Zarząd Fundacji jest zobowiązany udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Radę Fundacji
  do przeprowadzenia kontroli wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.
 2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać Radzie Fundacji wszelkie informacje dotyczące działalności Fundacji.

§12

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§13

Dochody z dotacji, darowizn, spadków lub zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w Statucie, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

Rozdział IV: Działalność gospodarcza

§15

 1. Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego określonego w §9.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 • pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (82.99.Z)
 • pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
 • pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 • obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
 • wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 • pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B)
 • działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z)
 • działalności obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 • działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 • pozostałej działalność rozrywkowej i rekreacyjnej (93.29.Z)
 • działalności agencji reklamowych (73.11.Z)
 • pozostałej działalność usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (96.09.Z)
 • pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.Z)
 • pozostałej działalność wydawniczej (58.19.Z)
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 • działalność wydawniczej w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
 • stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (70.21.Z)
 • badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
 • działalności organizatorów turystyki (79.12.Z)

Rozdział V: Organy i organizacja Fundacji

§16

 1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji, zwana dalej „Radą Fundacji”, jako organ nadzoru;
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” jako organ zarządzający.
 1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa o charakterze doradczym
  i opiniodawczym, w szczególności Radę Programową Fundacji (dalej: „Rada Programowa”).
 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji.

§17

 1. Rada Fundacji jest najwyższym i kolegialnym organem nadzoru Fundacji, o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i doradczych, niezależnym od Zarządu i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywanych funkcji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób zwanych dalej „Członkami Rady Fundacji”.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, Członków Rady Fundacji powołuje na czas nieokreślony Fundator, przy czym następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla uzupełnienia jej składu, powołuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich jej aktualnych członków.
 5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
 • złożenia pisemnej rezygnacji, w dniu jej doręczenia innemu Członkowi Rady Fundacji,
 • prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • śmierci,
 • odwołania przez Radę Fundacji.
 1. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w przypadku:
 • przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność do pracy w Radzie Fundacji,
 • pełnienia funkcji członka rady Fundacji w sposób nienależyty,
 • rażącego naruszenia postanowień Statutu,
 • zaistnienia innych przyczyn niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte sprawowanie funkcji, Członka Rady Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji jedynie zwrot kosztów poniesionych
  w związku z udziałem w pracach Rady Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 • ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania opracowywanych przez Zarząd,
 • przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 • zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
 • określenie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 • ustalenie zasad nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Fundacji,
 • uzupełnianie składu oraz odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • zmiana Statutu Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją lub przystąpienia i zasad przystąpienia do spółki, jak też przystąpienia i zasad przystąpienia do Fundacji innych osób prawnych, co może nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora lub inny organ Fundacji, jeżeli zostanie powołany,
 • rozpatrywanie i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • powoływanie lub likwidację Rady Programowej lub innych organów Fundacji,
 • ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Fundacji, likwidacji Fundacji i przeznaczenia pozostałego po jej likwidacji majątku.
 1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona na czas nieokreślony Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w ramach potrzeb przez Przewodniczącego Rady Fundacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się w formie pisemnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną na adres przekazany Przewodniczącemu przez Członków Rady Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
 5. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.
 6. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
 8. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 14 i ust. 15 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 10. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
 12. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji, nawiązuje stosunek pracy lub zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych członków Zarządu Fundacji.

§18

 1. W przypadku powołania Rady Programowej w skład Rady Programowej wchodzi od 2 do 6 członków, powoływanych przez Radę Fundacji na okres 1 roku spośród osób o uznanym autorytecie i osiągnięciach, szczególnie zasłużonych w realizacji celów objętych działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 • opiniowanie kierunków działalności Fundacji, zatwierdzanych przez Radę Fundacji,
 • opiniowanie działań podejmowanych przez Fundację.
 1. Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 2. Mandat członka Rady Programowej wygasa w następujących przypadkach:
 • złożenia rezygnacji, w dniu doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji,
 • odwołania przez Radę Fundacji ze składu Rady Programowej,
 • śmierci.
 1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady Programowej jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni
  o miejscu i terminie obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Ustalenia Rady Programowej zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady Programowej, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu.
 4. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z udziałem
  w pracach Rady Programowej.

§19

 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator a każdy kolejny Rada Fundacji.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Prezes Zarządu jest kierownikiem organizacji pożytku w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
 • upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany,
 • złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji,
 • odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu,
 • śmierci.
 1. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z Członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§20

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd działa według regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Fundacji.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
 • kierowanie realizacją i wykonywanie celów statutowych, działalnością pożytku publicznego,
 • administrowanie majątkiem Fundacji,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 • przygotowywanie planu finansowego Fundacji,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa,
 • ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji,
 • prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji,
 • wnioskowanie do Rady Fundacji o powoływanie lub likwidację Rady Programowej lub innych organów Fundacji,
 • wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalanych przez Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z porządkiem obrad, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 • innego Członka Zarządu,
 • Rady Fundacji.
 1. Członkowie Zarządu powinni być powiadamiani o dacie i godzinie posiedzenia Zarządu, na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin posiedzenia wynika z harmonogramu ustalonego przez Prezesa Zarządu lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Zarządu, w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.
 2. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone Członkom Zarządu, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Prezesa Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone Członkom Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu.
 3. Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad, jak i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane Członkom Zarządu w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim Członków Zarządu.

§21

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI: Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji

§22

Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów Fundacji, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Rada Fundacji.

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich jej członków o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na jej posiedzeniu. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z § 17 ust. 11.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
 5. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
 6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Radę Fundacji.

§24

Statut niniejszy zostaje podpisany w pięciu oryginalnych egzemplarzach, z których jeden zostaje wydany Yellow Bahama Sp. z o.o., drugi – Fundacji, trzeci, czwarty i piąty zaś złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb kontrastu